Ön nincs bejelentkezve
Az IP Monitoring Kft. bejelentkezett ügyfelei számára kibővített tartalom és funkció érhető el

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: IP Monitoring Szolgáltató Kft.
Címe (hivatalos levelezési cím): 3715 Gesztely, Sport utca 15
E-mail: szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu
Telefonszáma: +36 30 2052384
Adószáma: 24778396-2-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 05-09-026412
Képviselője neve: Szűcsné Tóth ÉvaAdatkezelési tájékoztató

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ha a megkereső szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor a(z) IP Monitoring Szolgáltató Kft. ad tájékoztatást.

A tájékoztatóban felsorolt adatkezelések:


Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról

Az adatkezelés célja: Hírlevél, tájékoztató újdonságokról, akciókról
Adatkezelés leírása: Az IP Monitoring Kft. és a partner vállalkozásaival kapcsolatos újdonságok, informatikai biztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatos hírek, akciókat tartalmazó e-mail hírlevél küldése. A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható: leiratkozás a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az info@ipmonitoring.hu e-mail címre írt, valamint postai úton a 3715 Gesztely, Sport utca 15. székhely címre címzett levélben, hozzájárulás visszavonása/törlési kérelemmel lehetséges. A postai úton közölt nyilatkozat esetében, a nyilatkozattevő beazonosíthatósága érdekében kérjük, egyértelműen jelölje meg azt a nevet és e-mail címet, amellyel hírlevelünkre feliratkozott. Leiratkozáskor végérvényesen törlésre kerülnek a korábban e célból kezelt adatok. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama 2 év.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. §, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában vagy visszavonást követően hírlevél nem kerül kiküldésre.
Érintettek: Hírlevélre feliratkozó
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; Feliratkozás ideje - Visszavonásig vagy 0 év; Szervezet megnevezése (opcionális) - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Hírlevél küldéséhez hozzájárulók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldéséhez hozzájárulók nyilvántartása
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hírlevélre feliratkozáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásának hiányában a nyilvántartásban szereplő adatok kezelési ideje 2 év.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. § (5)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.
Érintettek: Hírlevélre feliratkozó (hozzájáruló nyilatkozatot tevő)
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Feliratkozó neve - 0 év; Feliratkozó e-mail címe - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Facebook oldal használata szolgáltatások népszerűsítése céljából

Az adatkezelés célja: Facebook oldal használata szolgáltatások népszerűsítése céljából
Adatkezelés leírása: Adatkezelő Facebook oldalt használ, mely során részt vállal a Facebook oldal adatkezelési beállításaiban, bejegyzéseket, eseményeket hozhat létre és törölhet, üzeneteket küldhet az oldal nevében, az oldalra írt hozzászólásokra és bejegyzésekre válaszolhat, illetve eltávolíthatja azokat. Lehetősége van felhasználókat kitiltani az oldalról, valamint a bejegyzést közzétevő személy kilétét megtekinteni. Adatkezelő Facebook oldaláról a 16. éven aluli személyek kizárásra kerülnek. Adatkezelő élő közvetítésekre is használhatja az oldalt. Az adatkezelés célja a Facebook közösségi oldalon az adatkezelő és partner vállalkozásai tevékenységének, szolgáltatásának a megosztása, illetve népszerűsítése. Adatkezelő a Facebook oldalon keresztül megismert személyes adatokat nem használja jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból. Az érintett üzenetben önként megadott adatait (így pl. e-mail cím vagy telefonszám) adatkezelő felhasználhatja a válaszadásra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Adatkezelő hozzájárulásnak minősíti különösen az oldal kedvelését/követését, hozzászólás közlését, tartalmak kedvelését. A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, posztját, hozzászólását törölheti. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, adatkezelő törli az érintettel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Facebook közösségi oldalon elérhető elemzési adatok tekintetében Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited közös adatkezelők.
Közös adatkezelésre vonatkozó rendelkezések (kivonat):
Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Limited (a továbbiakban: Facebook Ireland) közös adatkezelőként járnak el az Oldalelemzések funkció használata miatt az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, melyek segítségével közös adatkezelők információkhoz jutnak arról, hogy a felhasználók (érintettek) hogyan használják az oldalt. Ezen funkció használatával Adatkezelő nem fér hozzá a felhasználók személyes adataihoz, hanem kizárólag elemzési, statisztikai adatokat ismer meg.
A Facebook Ireland felelőssége, hogy tájékoztassa az érintetteket az adatok oldalelemzési célú kezeléséről, és lehetővé tegye a GDPR szerinti joggyakorlást. Ezen jogokról a Facebook beállításai között további információt talál. A Facebook Ireland adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot, akiknek az elérhetőségét a Facebook Ireland adatkezelési szabályzatában találja.
Amennyiben Ön mint érintett gyakorolni kívánja a GDPR értelmében megillető jogait, kérjük hogy a Facebook Ireland-hoz forduljon. Amennyiben az oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelés miatt hozzánk küldi érintetti kérelmét, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítjuk a Facebook Ireland számára. A Facebook Ireland vállalja, hogy az Oldalelemzési függelék értelmében fennálló kötelezettségeinknek megfelelően választ ad az érintettek kéréseire.
Részletesen a Facebook Ireland által közzétett Oldalelemzések funkció adatkezelői függelékében tájékozódhat.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem releváns
Érintettek: Facebook felhasználó
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Felhasználó neve - Visszavonásig vagy 0 év; Felhasználó nyilvános profilképe (ha van) - Visszavonásig vagy 0 év; Felhasználó nyilvános személyes adatai - Visszavonásig vagy 0 év; Oldal kedvelésére, követésére vonatkozó információ - Visszavonásig vagy 0 év; Hozzászólásaiban közölt személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
További adatkezelő(k):

Név Székhely
Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

« Vissza a felsoroláshoz

Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés
Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak.
Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 1 hónapig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben további intézkedéseket igényel a folyamat, az adatok az érintett adatkezelésekhez kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás e-mailben vagy postai úton nem lehetséges.
Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményező személy (érdeklődő)
Adatok forrása: Érintett
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma
A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve - Visszavonásig vagy 0 év; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai - Visszavonásig vagy 0 év; Önként megadott egyéb személyes adatok - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése

Az adatkezelés célja: Érintetti joggyakorlás biztosítása, GDPR megfelelőség igazolása, adatvédelmi előírások teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR és az Infotv. előírásainak maradéktalanul megfeleljen, melyre tekintettel, az adatvédelmi megfelelés érdekében adatkezelő megfelelően dokumentálja, nyilvántartja az érintteti kérelmeket és az ezzel összefüggő intézkedéseket.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatvédelmi megfelelőség és az érintetti joggyakorlás nem biztosítható.
Érintettek: Kérelmet/beadványt benyújtó
Adatok forrása: Érintett/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett neve, elérhetősége, egyéb azonosító adata - 5 év; Érintetti kérelemben közölt egyéb adat - 5 év; Érintetti kérelemben közölt különleges adat (ha van) - 5 év; Érintetti kérelemre adott válasz, megtett intézkedés - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
GDPReg Kft. 3715 Gesztely, Sport u. 15.
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Adatkezelés leírása: Adatkezelő jogos érdek alapján kezeli a fogyasztónak nem minősülő ügyfelek észrevételeinek, kifogásainak, panaszainak kivizsgálása során megismert személyes adatokat. Adatkezelő jogos érdeke, hogy ügyfél által tett panaszt, egyéb bejelentést megfelelően kivizsgálja az esetleges kártérítési igényekre is tekintettel. Adatkezelő az adatkezelés idejét az általános elévülési időre tekintettel 5 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Panasz kivizsgálása nem lehetséges.
Érintettek: Ügyfél, meghatalmazott
Adatok forrása: Ügyfél, meghatalmazott
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - 5 év; Elérhetőségi adatok - 5 év; Panasz, bejelentés tárgya szerinti, a kivizsgáláshoz szükséges egyéb személyes adatok - 5 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001


« Vissza a felsoroláshoz

Szerződéskötésre irányuló eljárás, ajánlattétel

Az adatkezelés célja: Szerződéskötésre irányuló eljárás, ajánlattétel
Adatkezelés leírása: Adatkezelő szükségszerűen kezeli az ajánlatkérő ajánlat elkészítéséhez és ajánlattételhez szükséges személyes adatait.
Adatkezelés időtartama: ha a szerződés nem jön létre, akkor az ajánlati kötöttség megszűnéséig tart az adatkezelés. Szerződéskötés esetén az adatkezelésre a szerződéskötés, szerződött partnerekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat nem készíthető
Érintettek: Ajánlatkérő/képviselője
Adatok forrása: Ajánlatkérő/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Ajánlatkérő neve, egyéb azonosító és elérhetőségi adata - 0 év; Ajánlattételhez szükséges egyéb adat - 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Szerződéskötés, szerződött partnerekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Szerződéskötés, szerződött partnerekkel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés leírása: Adatkezelő szerződéskötésre irányuló eljárások (pl. ajánlat), illetőleg a létrejött szerződések teljesítése során szükségszerűen kezeli a szerződő partnereivel kapcsolatos személyes adatokat. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2), 2007. évi CXXVII. törvény
az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés nem jön létre/nem teljesíthető.
Érintettek: Szerződő partner/képviselője, akire a szerződés kedvezményt tartalmaz, aki félnek minősül
Adatok forrása: Szerződő partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Partner azonosításához szükséges személyes adatok - 8 év; Szerződéskötéssel/szerződés teljesítésével kapcsolatos adatok - 8 év; Számviteli/adókötelezettséggel kapcsolatos adatok - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Szerződéskötés, szerződésszerű teljesítés (szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése)

Az adatkezelés célja: Szerződéskötés, szerződésszerű teljesítés (szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése)
Adatkezelés leírása: Adatkezelő a szerződéskötési folyamat egyszerűsítése, továbbá a szerződött partnereivel fennálló szerződések szerződésszerű teljesítése, együttműködési és tájékoztatási, valamint akadályközlési kötelezettség teljesítése érdekében, a szerződéskötés során és a szerződésben kijelölt kapcsolattartók (elnevezéstől függetlenül) személyes adatait jogos érdek alapján kezeli. Adatkezelő jogos érdeke a szerződés létrejötte, a szerződésszerű teljesítés, illetőleg a teljesítési akadályok közlése. Adatkezelő az adatkezelés időtartamát a számviteli előírásokra tekintettel 8 évben határozza meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)
Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződéskötés meghiúsul, szerződésszerű teljesítés, együttműködési és akadályközlési kötelezettség nem teljesíthető.
Érintettek: Szerződéses kapcsolattartó
Adatok forrása: Szerződő partner
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Kapcsolattartó neve - 8 év; Kapcsolattartó munkahelye, munkaköre - 8 év; Kapcsolattartó munkahelyi elérhetőségi adatai - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés leírása: Adatkezelővel üzleti kapcsolatba lépő személyek (szerződött partnerek) törvényben meghatározott adatainak kezelése az adatkezelő részére előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg.
Érintettek: Szerződött partner/képviselője
Adatok forrása: Szerződött partner/képviselője
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete
A kezelt adatok köre, időtartama: Szerződött partner neve, címe, adószáma - 8 év; Egyéb, a pénzügyi teljesítéssel, jogszabályi kötelezettséggel kapcsolatos adat - 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Ráczkevy és Társa Könyvvizsgáló Kft. 3530 Miskolc, Széchenyi utca 19.


« Vissza a felsoroláshoz

Telefonos kampány eJelent szoftver értékesítése céljából

Az adatkezelés célja: Telefonos kampány eJelent szoftver értékesítése céljából
Adatkezelés leírása: Az IP Monitoring Kft. közös adatkezelést valósít meg a Training Hungary Kft-vel az eJelent belső visszaélés-bejelentő szoftver vállalati értékesítése céljából. A telefonos kampány során az adatbázist a Training Hungary Kft. biztosítja, a hívásokat a Training Hungary Kft. indítja, a telefonbeszélgetések a hívott fél hozzájárulásával rögzítésre kerülnek. Sikeres hívások esetén a kontakt adataihoz és a hangfelvételhez a hívott fél hozzájárulásával az IP Monitoring Kft. hozzáférést kap a kampányban meghatározott értékesítési célokkal összefüggő, további kapcsolatfelvétel érdekében. A Training Hungary Kft. olyan hangfelvételt biztosít az IP Monitoring Kft-nek, mely utólag egyedi azonosító szerint visszakereshető, de csak a Training Hungary Kft. rendszerén keresztül. A hanganyagokról az IP Monitoring Kft. nem készít másolatot. A hanganyag a telefonos kampány után haladéktalanul törlésre kerül. A kampány lezárása után azon kontakt nevét és elérhetőségi adatait, akivel a szerződéskötési tárgyalások elkezdődtek, az IP Monitoring Kft. önálló adatkezelőként a "Szerződéskötésre irányuló eljárás, ajánlattétel" adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli tovább.
Az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Vonatkozó jogszabály(ok): GDPR, Infotv., 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az értékesítés céljából való további kapcsolatfelvétel nem lehetséges.
Érintettek: A Training Hungary Kft. által biztosított adatbázisban szereplő természetes személyek.
Adatok forrása: Cégadatbázis
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig
A kezelt adatok köre, időtartama: Név - Visszavonásig vagy 0 év; Hangfelvétel - Visszavonásig vagy 0 év; Vállalati telefonszám, e-mail cím - Visszavonásig vagy 0 év; Munkahely, munkakör - Visszavonásig vagy 0 év
Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás
Adatfeldolgozó(k):

Név Székhely
MiniCRM Zrt. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14
Rackforest Zrt. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001

További adatkezelő(k):

Név Székhely
Training Hungary Kft. 1095 Budapest Soroksári út 48 18. épület 2. emelet

« Vissza a felsoroláshoz


Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult hozzáférést kapni Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és különösen az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó, GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt, indokolatlan késedelem nélkül - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A fentieken túl az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén is jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett tiltakozása esetén az adatok törlendők;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő az érintett erre vonatkozó kérésére sem törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

 • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi adatainak törlését, és ehelyett kéri azok korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha a fentiek alapján az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelésének jogalapja közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásán, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Az érintett tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. Az érintett adathordozhatósághoz való joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Általános szabályok

Kérjük, hogy jelen tájékoztatóban foglalt érintetti jogokat Adatkezelő fent megadott elérhetőségein gyakorolja.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszék előtt, vagy Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso weboldalon.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.huA tájékoztató utolsó módosításának ideje: 2024.01.17

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg Adatnyilvántartó szoftverrel © készült
A GDPReg szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.
A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk.

A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek. Adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg).